Het nieuwe taxatieregime voor buitenlands vastgoed

juni 30, 20210
Nieuwe-taxatieregime-voor-buitenlands-vastgoed.png

Voor wie geldt de nieuwe regeling?

Het KI wordt vastgesteld voor de buitenlandse onroerende goederen die toebehoren aan:

 • Belgen die onderworpen zijn aan de personenbelasting
 • Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting
 • Juridische constructies opgericht door voormelde natuurlijke of rechtspersonen

Voortaan wordt er aan die buitenlandse onroerende goederen een kadastraal inkomen toegekend. Vanaf inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) wordt de belastbare grondslag van de inkomsten uit buitenlands vastgoed berekend op basis van dat kadastraal inkomen.

Voor buitenlandse onroerende goederen die toebehoren aan een Belgische vennootschap zal er geen kadastraal inkomen worden bepaald, aangezien het KI in de vennootschapsbelasting niet wordt gebruikt om het belastbaar inkomen vast te stellen.

 

Hoe zal het kadastraal inkomen worden bepaald?

Het buitenlands kadastraal inkomen wordt bepaald door het tarief van 5,3% toe te passen op de normale verkoopwaarde van het bebouwde onroerende goed op 1 januari 1975.

Meestal zullen er voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen echter geen gegevens beschikbaar zijn over de verkoopwaarde in 1975. Daarom staat de nieuwe wet toe dat de Administratie zich baseert op de actuele verkoopwaarde, waarop een jaarlijks vast te stellen correctiefactor wordt toegepast. Die correctiefactor zal jaarlijks via het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en is voor het jaar 2021 vastgesteld op 15,018.

Twee  voorbeelden ter verduidelijking:

 1. Actuele normale verkoopwaarde is niet gekend

Heeft u uw buitenlands onroerend goed bijvoorbeeld gekocht in 2011, dan bedraagt de correctiefactor 13,124. Stel dat u toen een vakantiewoning in Spanje hebt gekocht voor 250.000 euro, dan heeft deze woning een KI van (afgerond) 1.010 euro.

Berekening:        250.000 / 13,124 = 19.049,07
19.049,07 x 5,3% = 1.009,60 = (niet-geïndexeerd) KI

 1. Actuele normale verkoopwaarde is gekend

Heeft u uw buitenlands onroerend goed bijvoorbeeld gekocht in 2011 voor 250.000 euro, maar de actuele normale verkoopwaarde bedraagt 300.000 euro, dan heeft deze woning een KI van (afgerond) 1.212 euro.

Berekening:        300.000 / 13,124 = 22.858,88
22.858,88 x 5,3% = 1.211,52 = (niet-geïndexeerd) KI

Wat zijn de nieuwe verplichtingen voor eigenaars van buitenlands vastgoed?

Belastingplichtigen moeten spontaan aangifte doen binnen de 4 maanden na de verwerving of vervreemding.

Wie op 31 december 2020 reeds eigenaar was, krijgt voor zijn aangifte tijd tot 31 december 2021.

De aangifte kan worden ingediend via MyMinFin, of via een aangifteformulier dat per e-mail of per brief kan worden aangevraagd (foreigncad@minfin.fed.be of Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II laan 33, bus 459 – 1030 Brussel).

Op aanvraag van de administratie, moet u alle nuttige informatie communiceren:

 • Een korte beschrijving van het goed
 • De ligging (land + adres of andere)
 • De normale verkoopwaarde voor gebouwde goederen of de oppervlakte voor ongebouwde goederen. Als de normale verkoopwaarde niet gekend is, moet u de prijs en het jaar van verwerving opgeven, evenals de kosten van eventuele werken uitgevoerd na de verwerving en het jaar waarin die werken zijn voltooid.

Bovendien moet nu ook voor buitenlandse onroerende goederen rekening worden gehouden met bepaalde andere gebeurtenissen die spontaan moeten worden aangegeven bij de Administratie als deze zich voordoen, en dit binnen een termijn van dertig dagen. Het gaat om de volgende gebeurtenissen:

 • de ingebruikneming of de verhuring, indien deze de ingebruikneming voorafgaat, van de nieuw opgerichte of herbouwde onroerende goederen;
 • de voltooiing van de werken aan de gewijzigde gebouwde onroerende goederen;
 • de verandering in de wijze van exploitatie, de omvorming of de verbetering van ongebouwde onroerende goederen;
 • de ingebruikstelling van nieuw of toegevoegd materieel of outillage, alsook de wijziging of de definitieve buitengebruikstelling van materieel of outillage.

Wat zijn de sancties bij niet-naleving?

Indien de aangifteverplichtingen niet (tijdig) worden nagekomen, kan er een administratieve geldboete van minstens 250 euro tot maximaal 3.000 euro opgelegd worden.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *