Onroerende goederen in het buitenland

maart 11, 20210
Blue-and-Purple-Casual-Corporate-App-Development-Startup-Facebook-Post.png

Onroerende goederen in het buitenland

Zoals u weet, krijgt elk onroerend goed dat in België gelegen is, een kadastraal inkomen (KI) toegekend. Dit KI wordt voor fiscale doeleinden gebruikt om het onroerend goed te belasten. In de aangifte personenbelasting moeten alle onroerende goederen in eigendom aangegeven worden ongeacht waar deze gelegen zijn. Voor buitenlandse onroerende goederen was hiervoor geen eenduidige regeling van hoe dit in de aangifte moest worden aangegeven.

Dit is opgelost met de wet van 17 februari 2021, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2011. De wet treedt in werking vanaf aanslagjaar 2022, met ingang van 01/01/2021.

Men gaat aan alle buitenlandse onroerende goederen een kadastraal inkomen toekennen.

Aangifteverplichting bij verwerving of vervreemding van een buitenlands onroerend goed

Elke verwerving of vervreemding van buitenlands onroerend goed moet uit eigen beweging aangegeven worden bij de Algemene Administratie van de patrimoniumdocumentatie. Dit moet binnen de 4 maanden gebeuren.

  • Wie voor 31/12/2020 reeds over een buitenlands onroerend goed beschikt, krijgt tot 31/12/2021 om dit aan te geven bij de Algemene Administratie.
  • Wie een buitenlands onroerend goed verwerft of vervreemdt tussen 01/01/2021 en 25/02/2021 (dd. Publicatie BS) krijgt tot het einde van de vierde maand na de publicatie om dit aan te geven bij de Algemene Administratie, dus tot 30/06/2021.
  • Wie voor het aanslagjaar 2020 en/of 2021 (dus inkomsten 2019 en/of 2020) inkomsten uit een buitenlands onroerend goed heeft aangegeven, zal door de administratie gecontacteerd worden om info te verzamelen om het KI vast te stellen van dit onroerend goed.
  • Er is een verplichting tot aangifte binnen de 30 dagen na ingebruikname. Een nieuw of verbouwd onroerend goed dat nog niet in gebruik werd genomen of verhuurd werd, moet dus nog niet worden aangegeven.

Aangifteverplichting van andere gebeurtenissen

In de bestaande regeling moet al wie eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is van een in België gelegen onroerend goed, “uit eigen beweging” aangifte doen van onderstaande gebeurtenissen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

  • Bij de ingebruikname van een nieuw/herbouwd gebouw
  • Bij de voltooiing van de werken
  • Bij de verandering in de wijze van exploitatie, omvorming of verbetering van ongebouwde onroerende goederen+
  • Bij de ingebruik- of buitengebruikstelling of wijziging van materiaal of outillage

Dezelfde aangifte geldt voortaan ook ten aanzien van in het buitenland gelegen onroerende goederen waaraan in de nieuwe regeling een KI wordt toegekend.

Bepaling van het KI van uw buitenlands onroerend goed

De regels voor de vaststelling van het KI voor buitenlands gelegen onroerende goederen, zijn in principe dezelfde als voor in België gelegen onroerend goed.

Concreet zal men hiervoor kijken naar de “normale nettohuurwaarden” op 01/01/1975 van het gebouw of van een gepast referentieperceel. Is er geen referentieperceel voorhanden, dan wordt het KI berekend door het tarief van 5,3% toe te passen op de normale verkoopwaarde van het perceel op het referentietijdstip, dus opnieuw op 01/01/1975.

Daar is nu aan toegevoegd dat als er geen referentie voorhanden is, men de actuele normale verkoopwaarde neemt waarop men een correctiefactor toepast. De correctiefactor bedraagt voor 2020 15,036 en zal jaarlijks worden bekend gemaakt in het BS.

 

Voorbeeld:

U heeft een woning in Frankrijk.
Normale waarde op 01/01/1975: niet beschikbaar / geen referentieperceel voor handen
Normale verkoopwaarde in 2020: € 500.000

€ 500.000 / 15,036 = € 33.253
Deze € 33.253 wordt geacht de verkoopwaarde te zijn op 01/01/1975.

Voor de bepaling van het KI moeten we het tarief van 5,3% toepassen op de verkoopwaarde van 01/01/1975. Dus:

€33.253 x 5,3% = € 1762

Het KI Van de woning in Frankrijk bedraagt dus € 1762. Dit zal gebruikt worden in België in de aangifte personenbelasting. Het zal hier worden geïndexeerd zoals de Belgische onroerende goederen. Afhankelijk waar het onroerend goed gelegen is[1], wordt dit enkel in rekening gebracht voor de bepaling van het tarief in de personenbelasting en worden er in België enkel nog gemeentebelastingen op betaald.

 

 

[1] België heeft met verschillende landen een dubbelbelastingsverdrag. Frankrijk, Spanje, Portugal, Turkije, Nederland, Oostenrijk,… : onroerende goederen in deze landen moeten enkel aangegeven worden in België maar zijn vrijgesteld in de personenbelasting (enkel gemeentebelasting).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *