Ook BTW-wetgeving van toepassing voor (para)medische beroepen

december 20, 20210
Ook-BTW-wetgeving-van-toepassing-voor-medische-en-paramedische-beroepen.png

Ook BTW-wetgeving van toepassing voor (para)medische beroepen

De BTW-wetgeving heeft in het verleden nooit een grote impact gehad in de sector van de medische en paramedische beroepen. Echter komt daar binnenkort verandering in….

Huidige wetgeving

In de huidige wetgeving zijn diensten verricht door artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verpleegkundigen, zorgkundigen, vrijgesteld van BTW. Deze vrijstelling is niet beperkt tot verstrekking van geneeskundige zorgen maar omvat alle verrichtingen die verband houden met de uitoefening van het beroep. Kortom alle diensten werden vrijgesteld van BTW.

Sedert 2016 is er reeds een kleine wijziging in deze vrijstelling geslopen. De door artsen verrichte diensten die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter worden uitgesloten van deze vrijstelling indien ze niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van de ziekteverzekering.

Ook de paramedische beroepen zijn vrijgesteld van de btw voor zover die prestaties opgenomen zijn in de RIZIV nomenclatuur  . Hier gaat het om de ergotherapeuten, logopedisten, podologen, apothekers, …

Vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zal enkel nog een BTW-vrijstelling gelden voor “medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen “

De vrijstelling is enkel nog van toepassing indien er een therapeutische doel aanwezig is. Concreet  beoogt men diensten die de diagnose, de behandeling en voor zoveel mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben. Er wordt verzorging aan de patiënt verstrekt en men beschermt de gezondheid van de mens.

Onder therapeutisch doel valt ook preventie, zelfs als diegene die onderzocht wordt of een preventieve medische ingreep ondergaat, geen ziekte of gezondheidsproblemen blijkt te hebben.

Ook de essentiële functies voor kwalitatieve gezondheidszorg die door een gekwalificeerde zorgprofessional moeten worden ingevuld vallen onder dit doel (bv hoofdgeneesheer, diensthoofd, coördinerend artsen en verpleegkundigen in thuiszorg of woonzorgcentra)

Het therapeutisch doel is essentieel voor de vrijstelling. Ook esthetische ingrepen kunnen voldoen aan een therapeutisch doel (behandeling of verzorging als gevolg van ziekte, letsel of aangeboren afwijking of reconstructie). Voor deze ingrepen speelt de inschrijving  in het RIZIV of terugbetaling geen rol meer voor de al dan niet vrijstelling.

Beoordeling van het therapeutisch doel

De medische beroepsbeoefenaar beoordeelt het doel in eer en geweten.

Een opname in de riziv-nomenclatuur / terugbetaling is een vermoeden van een therapeutisch doel. Bijgevolg moet de beroepsbeoefenaar geen motivering hebben voor

 • handelingen opgenomen in riziv nomenclatuur
 • handelingen opgenomen in nomenclatuur revalidatieverstrekkingen
 • handelingen die voor terugbetaling in aanmerking komen

Geen opname in de nomenclatuur kan nog steeds onder de vrijstelling vallen maar de beroepsbeoefenaar heeft de bewijslast.

De medische beroepsbeoefenaar moet dit motiveren door een omstandige vermelding op een afzonderlijk document te hechten aan het getuigschrift, factuur,… in 2 exemplaren, een exemplaar voor de patiënt en een exemplaar voor de beroepsbeoefenaar.

Gevolgen BTW-plicht

 • factureringsplicht
  • Als patiënt voor privédoeleinden: geen factuur verplicht
  • Factuur verplicht als patiënt een btw -plichtige beroepsactiviteit uitoefent
   + de ingreep of behandeling in enigerlei verband heeft met de uitoefening van de btw activiteit en onderworpen is aan btw.
   Factuur moet uitgereikt worden 15de  van de maand volgend waarin de prestatie werd verricht of bij ontvangst van het voorschot.
 • Wanneer is de BTW opeisbaar ?
  • handelingen met particulieren: bij ontvangst betaling
  • handeling met overheid (dit zijn gemeenten, steden, overheidsorganisaties,..) : bij ontvangst betaling
  • handelingen met btw-plichtige: datum uitreiking factuur of 15de van de maand of datum ontvangst voorschot
 • btw-aftrek
  • btw op kosten gemaakt voor de btw-belaste handelingen is aftrekbaar
  • btw op kosten voor vrijgestelde medische diensten is niet aftrekbaar
 • BTW-aangiften
  • Per kwartaal indienen van een btw aangifte waarin alle uitgaande handelingen en inkomende facturen worden verwerkt.
   Facturen januari – maart : aangifte tegen 20/4
   Facturen april – juni : aangifte tegen 20/7
   Facturen juli -september: aangifte tegen 20/10
   Facturen oktober – december: aangifte tegen 20/1
 • Jaarlijks dient er ook een btw-listing te worden opgemaakt
 • speciale regeling: kleine onderneming
  • indien de jaaromzet van de btw plichtige handelingen minder dan 25 000 € bedraagt, kan er gebruik worden gemaakt van deze regeling.
  • Concreet: geen btw aftrek, geen btw aanrekenen, geen btw aangiften, enkel een jaarlijkse btw listing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *