Aangepaste BTW-regels voor verhuur vakantiewoning

juni 10, 20220
Aangepaste-BTW-regels-voor-verhuur-vakantiewoning.png

Huidige situatie

De verhuur van onroerende goederen wordt in principe vrijgesteld van btw. Er zijn echter een aantal uitzonderingen die wel recht op aftrek geven, waaronder ‘het verschaffen van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend.

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2022 is de verhuur van gemeubeld logies vanaf 3 maanden zonder meer vrijgesteld van btw, en dat ongeacht of die verhuur gepaard gaat met eventuele ‘hoteldiensten’ of niet. De verhuur van studentenkamers, die doorgaans meer dan 3 maanden beslaat, zal vanaf dan dus onmogelijk nog aan de btw onderworpen kunnen worden.

De zogenaamde ‘hotelregeling’, die wel aan de btw onderworpen is, kan bovendien enkel nog doorwerken voor ‘hotels en motels’ en voor ‘inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak wordt verleend voor een periode van minder dan drie maanden’, tenzij die inrichtingen geen van de in de wet opgesomde nauw samenhangende diensten verrichten:

  • Het instaan voor het fysieke onthaal van gasten.
  • Het voorzien in huishoudlinnen en, wanneer de verhuur langer duurt dan één week, de vervanging ervan tenminste eenmaal per week.
  • Het dagelijks verschaffen van ontbijt, ongeacht of dit door de uitbater zelf of een derde wordt voorzien.

Als geen van de hierboven vernoemde bijkomende diensten aangeboden worden, blijft de verhuur van dit type logement vrijgesteld van de btw. Omgekeerd volstaat het verrichten van één van de opgesomde bijkomende diensten om aan de btw onderworpen te zijn (op voorwaarde natuurlijk dat ook aan de andere voorwaarden is voldaan).

Het is daarnaast niet langer vereist dat de bijkomende dienst(en) die soortgelijke inrichtingen aanbieden, deel uitmaken van de globale prijs die aan de gast wordt aangerekend. Ook is het regelmatig schoonmaken van de kamers tijdens het verblijf uit het lijstje van bijkomende diensten verdwenen. Noch het aanrekenen van een globale prijs, noch het poetsen van de kamers heeft vanaf 1 juli 2022 dus nog een impact op het al dan niet belastbaar karakter van de verhuur van gemeubelde logies.

Besluit

Wie vooral door de nieuwe regeling worden getroffen, zijn de verhuurders die hun gemeubelde logies vaak voor langer dan drie maanden verhuren (bijvoorbeeld de verhuur van studentenkamers). Onderwierpen zij die verhuur vroeger aan de btw, dan zal dat vanaf 1 juli 2022 niet langer mogelijk zijn.

Hoewel dit enerzijds een administratieve vereenvoudiging met zich meebrengt, betekent dit anderzijds dat de recuperatie van de btw die de verhuurder op de constructies betaalde, niet meer mogelijk is.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *