Wijziging bewaartermijn, controletermijn en factuurvermelding

februari 14, 20230
Wijziging-bewaartermijn-controletermijn-en-factuurvermelding.png

Vanaf 1 januari 2023 zijn er ook op administratief vlak enkele wijzigingen.

    1. Verlenging bewaartermijn boekhouding vanaf boekjaar 2022
    2. Aanpassing controletermijnen BTW
    3. Aanpassing factuurvermelding BTW verlegd

Verlenging bewaartermijn boekhouding vanaf boekjaar 2022

Documenten die betrekking hebben op boekjaar 2022, kalenderjaar 2022 of later moet je gedurende 10 jaar bewaren na het einde van het boekjaar en van het kalenderjaar.

Documenten die de fiscus kan opvragen bij een btw- of andere fiscale controle en die betrekking hebben op boekjaar 2021, kalenderjaar 2021 of eerder moet je bewaren gedurende 7 jaar na het einde van het boekjaar en van het kalenderjaar.

Let op: voor sommige zaken gelden langere bewaartermijnen, dat is hoofdzakelijk het geval voor investeringen en onroerende goederen (minimum bewaartermijn is 15 jaar, tot zelfs 25 jaar).

 

Aanpassing controletermijnen BTW

Bij een laattijdige aangifte zal de controletermijn van 3 jaar verlengd worden naar 4 jaar.

Dit betekent dat de controleur voor de BTW-aangiftes die na de 20ste van de maand worden ingediend een extra jaar controletijd heeft.

Laat dit een extra motivatie zijn om de documenten voor de BTW-aangiftes tijdig (voor de 10e) te bezorgen aan ons. Op die manier vermijdt u laattijdige aangiftes en langere controleperiodes.

 

Aanpassing factuurvermelding BTW verlegd

Volgende vermelding moet aanwezig zijn op facturen vanaf 1 januari 2023 voor wie facturen opmaakt met BTW verlegd bij werken in onroerende staat:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”.

Wanneer de afnemer de factuur niet (correct en tijdig) heeft betwist, wordt de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor betaling van btw en eventuele interesten en geldboeten.

Het is belangrijk dat wanneer u een factuur ontvangt onder stelsel van BTW verlegd, deze vermelding correct is opgenomen. Wanneer deze melding er niet opstaat, gelieve dan contact op te nemen met de leverancier om een gecorrigeerde factuur te verkrijgen.

Ook wanneer u een factuur ontvangt met een foute BTW aanrekening, is het van belang om tijdig te reageren aangezien de afnemer volgens deze nieuwe regelgeving aansprakelijk wordt gesteld.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *